Oudekerkstoren

De Oudekerkstoren is de oudste kerktoren van Amsterdam, 67 meter hoog met een stenen voet van 36 meter en een door Joost Jansz Bilhamer (1541-1590) ontworpen achtkantige houten spits van 31 meter (1564-1566).

Verbouwingen

Omstreeks 1280 stond op deze plek een kleine kapel. In circa 1300 verving men dit door een nieuwe stenen kerk met een bescheiden toren. Van 1562-1566 onderging de Oudekerkstoren een belangrijke verbouwing. Het muurwerk van de oude torenromp werd aanzienlijk verzwaard (beneden tot 3 meter dikte). De oude spits werd gesloopt en de toren werd met 1 geleding verhoogd. Tussen 1564-1566 kwam een nieuwe torenspits, in een vroeg Renaissance stijl met gotische elementen tot stand, die het tegenwoordige stadshart van Amsterdam nog steeds siert. Wegens ernstige verzakkingen werd de Oudekerkstoren tussen 1738-1740 voorzien van extra funderingen en veranderingen. De buitenzijde van de torenromp kreeg een geheel nieuwe bakstenen bekleding. Het oorspronkelijke middeleeuwse metselwerk is daardoor alleen binnen in de toren nog zichtbaar. Omstreeks 1954 werd de stenen onderbouw van de toren grondig hersteld. Voor de 18e eeuwse bakstenen buiten bekleding werd daarbij gebruik gemaakt van stenen afkomstig van de vroegere Eilandskerk (1736) op het Prinseneiland. De torenspits en beiaard werden tussen 1962-1965 gerestaureerd.

Hoe deze oudste toren van Amsterdam er voor de grote verbouwing van 1562-1566 uitzag, kunnen we zien op de loterijprent uit 1555 (zie afbeelding)

Luidklokken (luiklokken) en carillon (beiaard)

De Oudekerkstoren heeft 4 luidklokken en 47 carillon klokken

In opdracht van het stadsbestuur van Amsterdam kreeg de Oudekerkstoren in 1658 een carillon van 35 klokken  gemaakt door klokkengieter Francois Hemony en 4 luidklokken waarvan heden alleen de grootste en de kleinste nog van Francois hemony zijn.

  • Eerste luidklok, zwaarste luidklok van Amsterdam, met een gewicht van 3700 kilogram, met een middellijn 175 centimeter, slagtoon Bes, in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds 1982 genaamd 'Vrijheid'.
  • Tweede luidklok, met een gewicht 1700 kilogram, slagtoon d, met een middellijn van 140 cm, in 1689 gegoten door Claude Fremy.  Sinds Pasen 1882 draagt deze de naam: 'Liefde'
  • Derde luidklok met een gewicht van 875 kilogram, een middellijn van 117 centimeter, slagtoon F, gegoten in 1771. De klok werd gegoten door Pieter Seest. Sinds Pasen 1982 draagt het de naam: 'Hoop'
  • Vierde luidklok, met een gewicht van 450 kilogram, een middellijn van 87 centimeter, een slagtoon Bes. De klok werd  in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds Pasen 1982 draagt deze de naam: 'Geloof '

Het carillon bestaat thans uit 47 klokken, waarvan 35 klokken Francois Hemony en 12 klokken gemaakt zijn door klokkengieter Eijsbouts.

 

Old church tower
The Oudekerkstoren is the oldest church tower in Amsterdam, 67 meters high with a stone base of 36 meters and an octagonal wooden spire of 31 meters (1564-1566) designed by Joost Jansz Bilhamer (1541-1590).

Renovations
Around 1280 there was a small chapel on this spot. In about 1300 this was replaced by a new stone church with a modest tower. From 1562-1566 the Oudekerkstoren underwent an important renovation. The walls of the old tower fuselage were considerably heavier (down to 3 meters thick). The old spire was demolished and the tower was raised by 1 section. Between 1564-1566 a new spire was built, in an early Renaissance style with Gothic elements, which still adorns the present city centre of Amsterdam. Due to severe subsidence, the Oudekerkstoren was provided with extra foundations and changes between 1738-1740. The outside of the tower fuselage was given a completely new brick cladding. The original medieval masonry is therefore only visible inside the tower. Around 1954 the stone substructure of the tower was thoroughly restored. For the 18th century bricks outside cladding, stones from the former Island Church (1736) on the Prinseneiland were used. The spire and carillon were restored between 1962-1965.

What this oldest tower in Amsterdam looked like before the major renovation of 1562-1566 can be seen in the lottery print from 1555 (see picture).

Bells (bells) and carillon (carillon)
The Oudekerkstoren has 4 bells and 47 carillon bells.

Commissioned by the city council of Amsterdam, in 1658 the Oudekerkstoren received a carillon of 35 bells made by bell-founder Francois Hemony and 4 bells, of which today only the largest and the smallest are still Francois hemony.

First bells, the heaviest in Amsterdam, weighing 3700 kilograms, with a diameter of 175 centimetres, percussion b-flat, cast in 1659 by Francois Hemony. Since 1982 called 'Freedom'.
Second timepiece, weighing 1700 kilograms, striking tone d, with a diameter of 140 cm, cast in 1689 by Claude Fremy.  Since Easter 1882 it bears the name: 'Love'.
Third bell, with a weight of 875 kilograms, a diameter of 117 centimeters, striking tone F, cast in 1771. The bell was cast by Pieter Seest. Since Easter 1982 it bears the name: 'Hope'.
Fourth ringing bell, weighing 450 kilograms, a diameter of 87 centimetres, a beating tone B-flat. The bell was cast in 1659 by Francois Hemony. Since Easter 1982 it bears the name: 'Faith'.
The carillon currently consists of 47 bells, of which 35 bells Francois Hemony and 12 bells are made by bell-founder Eijsbouts.

 

Impression: