Onze contact gegevens:

KerkTorens van Amsterdam

Westertoren-Zuiderkerkstoren-Oudekerkstoren

Anna Buscher -coordinatie/management-
Nicky Slingerland -ass.coordinatie en management-

Buscher-Malocca BV
Overtoom  572-1
1054 LN Amsterdam
Tel:+31(0)20-6892565
Fax: +31(0)20-6129368
anna@westertorenamsterdam.nl

Bezoek adressen:

Westertoren:

Westerkerk
Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam.

Zuiderkerkstoren:

Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam, ingang zandstraat.

Oudekerkstoren:

Oudekerk
Oudekerksplein 23
1012 GX Amsterdam, ingang westzijde.